Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ UŻYTKÓW ROLNYCH

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina, ogłasza nieograniczony publiczny przetarg pisemny na dzierżawę użytków rolnych będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Łopuchówko

1. Organizator przetargu:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko

Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina

Tel. +48 61 8122 161

 

2. Forma przetargu: nieograniczony publiczny przetarg pisemny (ofertowy)

 

3. Przedmiot przetargu stanowią pakiety: wg. załączników nr 1, 2 i 3 do

ogłoszenia, gdzie:

 

a) Pakiet stanowi pojedyncze wydzielenie lub grupa połączonych wydzieleń bezpośrednio ze sobą sąsiadujących, o takiej samej kategorii gruntu lub użytkowanych rolniczo w podobny sposób.

 

b) Opis dla każdego pakiety będzie zawierał co najmniej:

- oznaczenie i powierzchnię nieruchomości oraz rodzaj użytków i ich klasy według danych z ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości),

- oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości albo informację, że księga nie jest prowadzona

 

4. Oględzin użytków rolnych można dokonać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w terminie od dnia 14.05.2021 r. do dnia 27.05.2021 r. po uprzednim uzgodnieniu z miejscowym leśniczym lub w razie nieobecności z podleśniczym.

 

5. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Miejsce składania ofert :

Nadleśnictwo Łopuchówko

Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina

Sekretariat, do dnia 28.05.2021 r. do godziny 9.00

 

a) Termin i miejsce otwarcia ofert:

Nadleśnictwo Łopuchówko

Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina

Biuro Nadleśnictwa, dnia 28.05.2021 r. godzina 10.00

 

6. Wywoławcza wysokość czynszu w dt pszenicy (1dt = 1q) wynosi:

- 1,38 dt dla pakietu nr 1,

- 1,43 dt dla pakietu nr 2,

- 0,88 dt dla pakietu nr 3,

- 12,30 dt dla pakietu nr 4

- 42,37 dt dla pakietu nr 5

 

7. Ofertę składa się w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę użytków rolnych” w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu (wypełnione załącznik nr 7 i załącznik nr 8).

 

8. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w miejscu i terminie określonym w

Ogłoszeniu

 

9. W związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu stanu epidemii SARS-Cov-2 w organizowaniu spotkań, jak również w trosce o zdrowie i życie uczestników i pracowników Organizatora, za zgodą nadleśniczego otwarcie ofert może zostać udostępnione, na wniosek oferenta, na platformie wirtualnej przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej, przy czym Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne nie leżące po jego stronie (m.in. niestabilność Internetu, brak prądu, problemy z logowaniem, nieumiejętne obchodzenie się użytkownika z komputerem, itp.). Wówczas wnioskodawca otrzyma link do transmisji drogą elektroniczną (zostanie wysłany na podany adres poczty elektronicznej) co najmniej 3 dni przed otwarciem ofert.

 

10.Oferta pisemna stanowi wypełniony załącznik nr 7 – (formularz ofertowy) oraz wypełnione oświadczenie załącznik nr 8 – (oświadczenie oferenta) .

 

11. Wadium nie jest wymagane.

 

12. Jedynym kryterium wyboru oferty jako najkorzystniejszej jest zaoferowana najwyższa liczba dt pszenicy.

 

13. 1 dt pszenicy wynosi 74,21 zł/dt, na podstawie średniej ceny skupu pszenicy wg komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za II półrocze 2020 r., z dnia 18 stycznia 2021 r.

 

14.Roczny czynsz dzierżawny netto stanowić będzie iloczyn zaoferowanej łącznej dt i średniej ceny skupu 1 dt pszenicy.

 

15. Czynsz dzierżawny w kolejnych latach będzie wyliczany w oparciu o średnią cenę skupu 1dt pszenicy stosowaną w II półroczu poprzedniego roku na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,. Pierwsza waloryzacja nastąpi w roku 2022 i nie będzie wymagała aneksowania umowy, z tym zastrzeżeniem, że czynsz nie będzie ulegał zmianie w przypadku spadku cen. W tej sytuacji obowiązywać będzie czynsz, jak za rok poprzedni.

 

16. Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

 

a) przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,

 

b) nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia

przetargu ofert,

 

c) zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

17. Podstawowy wymóg wobec dzierżawcy: Oferent przystępując do przetargu zobowiązuje się, w razie wybrania Jego oferty jako najkorzystniejszej, do korzystania z przedmiotu dzierżawy zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki rolnej.

 

18. Oświadczenie oferenta: oferent przystępując do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem prawnym i granicami kompleksu będącego przedmiotem dzierżawy, treścią ogłoszenia o przetargu, warunkami dzierżawy oraz wzorem umowy dzierżawy. Oferent ma możliwość zapoznania się z dokumentacją postępowania w siedzibie Nadleśnictwa po wcześniejszym umówieniu się z osobą wskazaną w pkt 19 e). Nadto oferent przystępując do postępowania wyraża zgodę na związanie swoją ofertą aż do czasu zawarcia przedmiotowej w sprawie umowy dzierżawy.

 

19. Postanowienia końcowe:

 

a) Uczestnicy przetargu, mogą zapoznać się z postanowieniami projektów umowy dzierżawy, które to postanowienia nie podlegają negocjacji stron, projekty umów w załączeniu;

 

b) W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy z winy uczestnika przetargu do dnia 14.06.2021 r., przedmiotowy grunt zostanie wystawiony do ponownego przetargu;

 

c) Przetarg jest przygotowany w oparciu o procedury określone w „Regulaminie przetargu na dzierżawę użytków rolnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Łopuchówko, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko w sprawie zasad dzierżawy użytków rolnych będących w zarządzie Nadleśnictwa oraz wprowadzenia minimalnych stawek wywoławczych obowiązujących przy ogłaszaniu przetargów na dzierżawę użytków rolnych będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Łopuchówko”. Regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej Nadleśnictwa Łopuchówko lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl;

 

d) O wyniku przetargu Nadleśnictwo Łopuchówko zawiadomi po zamknięciu przetargu poprzez wywieszenie listy wygrywających na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Łopuchówko i na stronie internetowej Nadleśnictwa Łopuchówko;

 

e) Wszelkich informacji na temat przetargu udzielają: Tobiasz Kędzierski i Artur Napierała (61) 8 122 161 wew. 130. Pytania można kierować również na adres lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl. Pytania telefoniczne można kierować wyłącznie dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do 15.00. Okres zadawania pytań jest od dnia następującego po opublikowaniu ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony, jako ostatni dzień składania ofert. Jeżeli którykolwiek z tych dni, jest dniem wolnym od pracy, to zapytania telefoniczne można kierować odpowiednio w dniach kolejnych od opublikowania ogłoszenia lub w dniach poprzedzających dzień otwarcia ofert;

 

f) Przy zapytaniach, należy wziąć pod uwagę realność uzyskania odpowiedzi w pożądanym czasie;

 

g) Na pisemny wniosek (pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną), odpowiedź Nadleśnictwa na pisemne zapytanie (pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną), może zostać umieszczony na stronie internetowej Nadleśnictwa, pod informacją o ogłoszeniu przetargu.

 

h) Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony, jako ostatni dzień składania ofert.

 

Załączniki:

1. Zestawienie gruntów –użytki rolne;

2. Mapy gruntów – użytki rolne;

3. Prezentacja – użytki rolne;

4A. Wzór umowy dla osób fizycznych;

4B. Wzór umowy dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej;

5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO);

6. Regulamin przetargu.

7. Formularz ofertowy

8. Oświadczenie oferenta