Asset Publisher Asset Publisher

Informacja w sprawie realizacji inwestycji na terenie poligonu wojskowego Biedrusko

Nawiązując do dyskusji, która pojawiła się na portalu Facebook ("Portal ebiedrusko.pl - wczoraj, dziś i jutro" oraz grupy "Biedrusko i Okolice") dotyczącej inwestycji zrealizowanej przez Nadleśnictwo Łopuchówko na terenie poligonu wojskowego Biedrusko, Nadleśnictwo informuje, że przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu pn. „Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększenie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Budżetu Państwa.

Celem zrealizowanego działania jest opóźnienie odpływu wód z obszaru Natura 2000 Biedrusko PLH 300001 i Obszaru Chronionego Krajobrazu Biedrusko poprzez budowę zastawki piętrzącej wraz z przepustem. Działanie to pozwoli na odtworzenie w tym miejscu mokradła, co wzmocni odporność tych terenów na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, a także poprawi stan występujących na tym obszarze siedlisk, w tym punktowego siedliska Natura 2000 – 3150 (starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne). Mokradła to też skuteczne magazyny CO2, przeciwdziałające negatywnym zmianom klimatu.

Zwiększenie dostępności wody na tym obszarze przyczynić się ma do poprawy warunków bytowania zainwentaryzowanych na tym terenie gatunków chronionych, w tym kumaka nizinnego.

Nieprawdą jest, że celem naszego działania jest odprowadzenie wody bezpośrednio do rzeki Warty. Wręcz przeciwnie – odpływ wody został w maksymalny sposób spowolniony – woda utrzymuje się w drzewostanie olsowym w formie naturalnych rozlewisk, przez co zasila pokłady wód gruntowych, z których wszyscy korzystamy. Naturalne rozlewiska zmniejszają też zagrożenie pożarowe oraz poprzez parowanie wody pełnią funkcję naturalnych klimatyzatorów w trakcie lata.

Wszystkie działania zrealizowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie ze sztuką budowlaną i najwyższymi standardami w trosce o zachowanie cennych przyrodniczo obszarów.

Zatrzymując wodę przed wybudowaną zastawką uniemożliwiliśmy jej całkowity odpływ do rzeki Warty, przez co ma ona szansę zasilić powierzchniowe i podziemne zasoby wody, które mogą wpłynąć na poprawę stanu zbiorników w Biedrusku.

W związku z ograniczoną dostępnością terenu (poligon wojskowy) w załączniku zamieszczamy schemat obszaru rozlewiska przy nowej zastawce. Ma on na celu zobrazowanie aktualnego stanu w terenie przy dokonanej inwestycji i zakresu jej oddziaływania.