Asset Publisher Asset Publisher

Prace leśne przy ulicy Meteorytowej w Suchym Lesie

Nadleśnictwo Łopuchówko informuje o planowanych do wykonania w najbliższym czasie zabiegach gospodarczych w miejscach popularnych wśród turystów.

Nadleśnictwo Łopuchówko informuje o planowanych do wykonania w najbliższym czasie zabiegach gospodarczych w Leśnictwie Marianowo, obejmujących tereny leśne w okolicach ulicy Meteorytowej i Alejowej w Suchym Lesie (oddziały 248f oraz 248g) oraz tzw. drogi generalskiej w pobliżu Biedruska (oddział 203b).

Zabiegi te wynikają z potrzeb ochrony lasu przed masowym pojawem szkodnika wtórnego – kornika ostrozębnego (Ips acuminatus), którego cykl rozwojowy powoduje bardzo szybkie zamieranie sosny zwyczajnej. Szkodnik ten zasiedla najczęściej drzewa osłabione, a obecny pogorszony stan zdrowotny drzewostanów spowodowany jest m.in. obserwowanym od kilku lat obniżeniem się poziomu wód gruntowych.

Konsekwencją osłabionej kondycji zdrowotnej drzewostanów oraz działania kornika ostrozębnego jest zamieranie drzew, widoczne początkowo jako rudzenie koron. Powoduje to, że drzewa tracą stabilność i stają się realnym zagrożeniem dla ruchu pieszego oraz samochodowego w sąsiedztwie drzewostanów, a także znajdujących się w bezpośrednim ich sąsiedztwie posiadłości mieszkańców Suchego Lasu. Z uwagi na powyższe Nadleśnictwo Łopuchówko podjęło decyzję o wykonaniu zabiegów ochronnych, polegających na usunięciu z drzewostanów drzew zasiedlonych (wycięcie i wywóz z lasu), co zapobiega namnażaniu i przenoszeniu się szkodników na kolejne drzewa.

W ramach zaplanowanego zabiegu usunięte zostaną liczne drzewa uschnięte oraz z objawami zamierania. Podczas prowadzonych prac planuje się pozostawienie drugiego piętra drzewostanu, składającego się z gatunków liściastych, a ewentualne luki zostaną odnowione sztucznie. Prowadzone działania mogą powodować utrudnienia w korzystaniu z terenów leśnych i ich bezpośredniego sąsiedztwa.

AKTUALIZACJA 15.01.2024 r.

Nadleśnictwo Łopuchówko informuje o planowanej kontynuacji prac gospodarczych przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie (okolice skrzyżowań z ulicą Alejową oraz z ulicą Kraterową). Prace obejmą uprzątnięcie pozostałości drzew zaatakowanych przez kornika ostrozębnego – tj. zebranie i ułożenie w stosy gałęzi i części większych fragmentów drzew za pomocą maszyny leśnej z żurawiem i przygotowanie tego materiału do kolejnego niezbędnego etapu jakim jest zrębkowanie i wywiezienie z lasu. Materiał do zrębkowania ułożony zostanie wg możliwości na bocznej drodze leśnej przy skrzyżowaniu ulic Meteorytowej i Alejowej.

Planowe rozpoczęcie uprzątania pozostałości (zwożenia na pryzmy) nastąpi jeszcze w styczniu i potrwa kilka dni. Przewidywane rozdrobnienie i wywiezienie z lasu powinno nastąpić do końca lutego. Oba terminy prowadzenia prac uzależnione są od pogody.