Aktualności Aktualności

Gągoły i pozostałe dziuplaki wtórne zamieszkały w Parku Krajobrazowym „Puszcza Zielonka” w nowych budkach

Przyrodnicy z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z leśnikami z Nadleśnictwa Łopuchówko realizują w Wielkopolsce czynną ochronę ptaków. W ramach przedsięwzięcia wieszane są budki lęgowe dla drobnych ptaków śpiewających oraz budki lęgowe dla gągoła.

To rzadki gatunek kaczki tzw. "nurkującej" gniazdującej naturalnie w dziuplach starych drzew, a zastępczo w specjalnych budkach lęgowych. Gągoł od kilku lat odbywa lęgi na wybranych śródleśnych jeziorach nadleśnictwa. W Polsce jest objęty ścisłą ochroną gatunkową,  a także znajduje się na liście zagrożonych wyginięciem gatunków publikowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych.

Dlaczego warto pomagać ptakom?

Pomagając ptakom żyjącym w naszym otoczeniu tak naprawdę pomagamy sobie. Obserwacja ptaków, ich dokarmianie, samodzielne konstruowanie budek lęgowych i ich wywieszanie może stać się wspaniałą przygodą dla całej rodziny, szczególnie dla osób wychowujących dzieci. Kształtuje to opiekuńczą postawę dzieci wobec ptaków, w dalszej kolejności innych zwierząt a w konsekwencji właściwą postawę względem bliźnich. To wspaniała inwestycja w przyszłość naszych dzieci a przez to i w naszą własną. Zacieśniamy więzi rodzinne, rozwijamy zdolności manualne. Radość jaką niesie obserwacja ptaków być może przerodzi się w pasję do fotografii lub malarstwa.

Jak można pomagać ptakom?

Wydaje się, że pomoc ptakom polega głownie na ich zimowym dokarmianiu. To jednak duże uproszczenie. Pomoc dla ptaków to między innymi:

 • tworzenie miejsc do rozrodu dla ptaków,
 • tworzenie przyjaznego ptakom otoczenia,
 • ochrona przed zagrożeniami,
 • zimowe dokarmianie.

Dlaczego budujemy budki lęgowe i sztuczne gniazda?

Człowiek swoją działalnością gospodarczą przekształca środowisko, bardzo często przekształcenia te nie służą dzikim zwierzętom, w tym ptakom. Pozbawiamy je ich naturalnych siedlisk, miejsc zdobywana pożywienia, schronienia czy miejsc rozrodu.

Zdjęcie przedstawia warsztaty z budowania budek lęgowych dla ptaków przeprowadzone ze Szkołą Podstawową nr 2 w Kórniku. Fot. Archiwum Nadleśnictwa

Bezpieczeństwo dla ptaków

Wywieszając budkę lęgową lub budując inne sztuczne miejsce lęgowe pamiętajmy, iż możemy stworzyć śmiertelną pułapkę dla ptaków. Koty domowe dziesiątkują populacje ptaków i nietoperzy w pobliżu naszych domostw. W tereny zurbanizowane coraz chętniej wkraczają dzikie drapieżniki: kuny domowe i tchórze. Drapieżniki te szybko uczą się penetrować budki lęgowe w poszukiwaniu piskląt, tym bardziej że są one łatwiejsze do odnalezienia niż naturalne dziuple czy gniazda.

Skuteczną ochronę zapewnia między innymi:

 • odpowiednio dobrana średnica otworu wejściowego, aby drapieżnik nie mógł wśliznąć się do środka,
 • budowanie głębszych budek niż standardowe (drapieżnik wkładając łapę przez otwór nie jest w stanie dosięgnąć piskląt),
 • budowanie budek z wydłużonym przedsionkiem (również tu zwiększamy odległość otworu wejściowego od gniazda i drapieżnik wkładając łapę przez otwór nie jest w stanie dosięgnąć piskląt),
 • systematyczne czyszczenie budek i usuwanie starych gniazd (większość ptaków przy kolejnym lęgu nadbudowuje nowe gniazdo na starym, przez co pisklęta znajdują się coraz bliżej otworu wejściowego).

Zdjęcie przedstawia kowalika, który jest jednym z dziuplaków wtórnych, zamieszkujących budki typu B. Fot. Bartosz Nowak

Jak dobrze powiesić budkę? Jak to robią leśnicy?

Substytutem naturalnych dziupli są budki lęgowe, umożliwiające utrzymanie licznych populacji niektórych gatunków dziuplaków w lasach. Jedne z pierwszych wzorów skrzynek lęgowych opracował profesor Jan Sokołowski, zwracając przede wszystkim uwagę na prostotę wykonania (wcześniej drążono budki w pniach, co było bardzo pracochłonne i mało wydajne) oraz na bezpieczeństwo ptaków. Sokołowski opracował 3 podstawowe modele skrzynek lęgowych: S1 – dla sikor, S2 – dla szpaka, P – dla półdziuplaków.  Oczywiście w skrzynkach S1 i 2 gniazdują różne gatunki ptaków. Z czasem poprzez powiększenie typów budek dla dziuplaków (S1 i 2) powstały też budki dla kawek, kaczek i puszczyka.
Co ciekawe, konstrukcje te przetrwały do dziś. Wielu producentów produkuje je nadal, zachowując oryginalne parametry. Niektórzy poszli jednak dalej i jeszcze bardziej unowocześnili te i tak już dobre konstrukcje. Wyróżnia się 5 podstawowych typów budek:

 • A1 – dla najmniejszych dziuplaków (sikora modra, muchołówka żałobna),
 • A – dla większych dziuplaków (sikora bogatka, wróbel, mazurek),
 • B – dla szpaka, krętogłowa, kowalika, pleszki,
 • D – dla gołębia siniaka, dudka,
 • E – dla puszczyka, gągoła, tracza nurogęsi.

Źródło: Publikacja „Z pamiętnika skrzydlatych myśli” Rafał Śniegocki http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/z-pamietnika-skrzydlatych-mysli-1

Wysokość zawieszenia:

Budki wieszane w naszych lasach są konstrukcjami wieloletniej trwałości. Ich konstrukcja umożliwia czyszczenie wewnątrz, które jest corocznie przeprowadzane. Budki są wieszanie na wysokości 3–4 m (wyjątkiem jest budka typu E, którą należy zawiesić na wysokości co najmniej 6 m). Ekspozycja budki w drzewostanie nie ma istotnego znaczenia, należy jednak zwrócić uwagę, aby budka nie wisiała w miejscu stale zacienionym lub silnie nasłonecznionym. W wymienionych przypadkach może dojść do szybkiego zagrzybienia budki lub przegrzania piskląt. Budka wystawiona na słońce w upalny dzień nagrzewa się tak mocno, że jajka mogą się w niej ugotować niemal na twardo, a pisklęta mogą paść z wycieńczenia.

Na niewysokich drzewach budkę umieszcza się w koronie nigdy ponad nią. Źródło: Publikacja „Z pamiętnika skrzydlatych myśli” Rafał Śniegocki.

Pochylenie:

Budki powinny być powieszone pionowo lub lekko pochylone do przodu. Nigdy zaś nie może być pochylona do tyłu, ponieważ grozi jej to zalewaniem przez deszcz. Oczywiście ptaki nie potopią się w takiej skrzynce, niemniej może dojść do zbytniego wychłodzenia piskląt, przez co mogą one nawet paść.

Jak wieszać i jak nie wieszać budek. Źródło: Publikacja „Z pamiętnika skrzydlatych myśli” Rafał Śniegocki.

Rozmieszczenie budek:

Odległość pomiędzy poszczególnymi budkami typu A i A1 powinna wynosić co najmniej 25 -30 m. Jest to wymuszone terytorializmem ptaków dziuplastych. Odpowiednie powieszenie budek ochroni ptaki przed niepotrzebnym stresem związanym z obroną ich terytoriów. Budki dla szpaków (typ B) można rozmieszczać w skupieniach (4–8 budek na sąsiednich drzewach), ale warto pozostawić pomiędzy nimi co najmniej 3 m odległości; to uchroni ptaki przed poligamią (jeden samiec zakłada gniazda z dwiema samicami, ale pomaga wychować młode tylko jednej, przez co ta druga może stracić część lęgu). Budki można wieszać wzdłuż linii oddziałowych lub rozlokować je równomiernie w drzewostanie. W przypadku budki dla puszczyka (typ E) eksponujemy maksymalnie 1 budkę na 100 ha lasu.

O czym należy pamiętać konstruując budkę dla ptaków? Jaki jest stopień zasiedlenia budek i dziupli? W jaki sposób sprawdzać czy dziupla jest zamieszkana? Jak wygląda schron dla nietoperzy? O tym opowiada Zdobysław Czarnowski w kolejnym odcinku cyklu "Oblicza lasów":

Realizacja projektu "Czynna ochrona gągoła w Wielkopolsce":

Jak poinformował Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopchówko Tomasz Markiewicz, działania prowadzone są na terenach wybranych śródleśnych jezior nadleśnictwa leżących w granicach Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.

Stąd nasze Nadleśnictwo wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w celach edukacyjnych i w ramach czynnej ochrony tego gatunku zamontowało 16 specjalnie przygotowanych budek lęgowych dla gągoła. Działania te mają na celu poprawę jakości siedlisk tego gatunku poprzez zwiększenie miejsc lęgowych w pobliżu terenów wodno-błotnych” - powiedział Tomasz Markiewicz.

Zdjęcie przedstawia samicę gągoła. Fot. Lasy Państwowe

Gągoł to rzadki gatunek kaczki tzw. "nurkującej" gniazdującej naturalnie w dziuplach starych drzew, lub wykutych przez dzięcioły czarne, a zastępczo w specjalnych budkach lęgowych. Często zajmuje dziuple na wysokości do 20 m, z których młode i nieopierzone podloty wyskakują bezpośrednio na powierzchnie wody lub ziemię.

Przed dotkliwymi urazami młode gągoły chroni puch i specjalne worki powietrzne, podczas spadania rozkładają też błony pławne.

Gągoł to w Polsce rzadki gatunek lęgowy kaczki. Najłatwiej, nawet z dużej odległości, rozpoznać samca tego gatunku, który posiada czarno - białe upierzenie. Podobnie jak u innych kaczek, samica ma bardziej stonowane barwy. Gdy samiec gągoła leci, wydaje charakterystyczny świst, który powoduje wydłużona, wąska, pierwsza lotka. Dzięki temu ptaka można rozpoznać po locie, w przeciwieństwie do pozostałych kaczek. Ten świst ma dodatkowo funkcję dźwięku kontaktowego.

W czasie toków, które odbywają się w marcu i kwietniu, para zbliża się do siebie na wodzie. Samica rozkłada z szyją przy tafli wody, a samic zarzucają głowę do tyłu gwałtownym ruchem wydając przy tym ostry kwik, jakby wolne działanie migawki w starym aparacie i mocne uderzenie nóg o wodę rozbryzgując ją wokół. Pomiędzy tymi odgłosami i ruchami słychać jakby cichy terkot.

Leśny budzik – Gągoł

Liczebność gągoła w kraju szacuje się na poziomie około 1200 – 1500 par lęgowych. Najliczniej występuje w pasie od Borów Dolnośląskich, przez Ziemię Lubuską, północno – zachodnią Wielkopolskę i Pomorze po Mazury.

W pozostałych regionach występuje lokalnie. Częściej można go zaobserwować podczas wędrówek, miejscami bardzo licznie zimuje, zwłaszcza na wybrzeżu i w ujściach dużych rzek.

Zdjęcie przedstawia budkę lęgową typu E, zawieszoną dla gągołów. Fot. Michał Magda

W Polsce jest objęty ścisłą ochroną gatunkową,  a także znajduje się na liście zagrożonych wyginięciem gatunków publikowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych.

Na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska gągoł jest w naszym kraju objęty nie tylko ścisłą ochroną gatunkową, ale także czynną, która polega na stwarzaniu tym ptakom korzystnych warunków do osiedlania się i prowadzenia lęgów. Na terenie UE ochronę tego gatunku sankcjonuje tzw. Dyrektywa Ptasia (PAP).