Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina, ogłasza nieograniczony publiczny przetarg ustny na dzierżawę gruntów rolnych będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko, w celu prowadzenia upraw rolnych, w tym z możliwością prowadzenia plantacji choinkowych.

1. Organizator przetargu:
Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko
Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina
Tel. +4861 8122 161

 

2. Forma przetargu: nieograniczony publiczny przetarg ustny
 

3. Przedmiot przetargu stanowią pakiety: wg. załączników nr 1, 2 i 3 do ogłoszenia, gdzie:
 

a) Pakiet stanowi pojedyncze wydzielenie lub grupa połączonych wydzieleń bezpośrednio ze sobą sąsiadujących, o takiej samej kategorii gruntu lub użytkowanych rolniczo w podobny sposób. Na prawie wszystkich wydzieleniach (wyłączając 163g w Leśnictwie Długa Goślina) znajduje się plantacja choinkowa, która ma zostać uprzątnięta do 31.12.2020 r.
 

b) Opis dla każdego pakietu będzie zawierał co najmniej:
- oznaczenie i powierzchnię nieruchomości oraz rodzaj użytków i ich klasy według danych z ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości),
- oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości albo informację, że księga nie jest prowadzona.

 

4. Oględzin działek wymienionych w załączniku nr 1, 2 i 3 można dokonać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w terminie do dnia2.12.2020 r. po uprzednim uzgodnieniu z miejscowym leśniczym lub w razie nieobecności z podleśniczym.
 

5. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 

6. Termin i miejsce przetargu – w dniu 3 grudnia o godz. 10.00, w siedzibie Nadleśnictwa Łopuchówko, sala konferencyjna.
 

7. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,5 dt (1 decytona = 1 kwintal) pszenicy.
Licytacja rozpoczynać się będzie od stawki wywoławczej pakietu, o których informacja znajduje się w załącznikach nr 1,2,3.

 

8. Wadium nie jest wymagane.
 

9. Jedynym kryterium wyboru oferty jako najkorzystniejszej jest zaoferowana najwyższa liczba dt.
 

10. 1 dt pszenicy wynosi 76,56 zł/dt, na podstawie średniej ceny skupu pszenicy wg komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu pszenicy za I półrocze 2020 r., z dnia 17 lipca 2020 r.
 

11. Roczny czynsz dzierżawny netto stanowić będzie iloczyn zaoferowanej ilości dt i średniej ceny skupu 1 dt pszenicy.
 

12. Czynsz dzierżawny w kolejnych latach będzie wyliczany w oparciu o średnią cenę skupu 1dt pszenicy stosowaną w II półroczu poprzedniego roku na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z tym zastrzeżeniem, że czynsz nie będzie ulegał zmianie w przypadku spadku cen. W tej sytuacji obowiązywać będzie czynsz, jak za rok poprzedni.
 

13. Organizator przetargu bez podania przyczyn może:
 

a) przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,
 

b) nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert;
 

c) unieważnić przetarg lub zarządzić powtórzenie określonych czynności
 

14. Postanowienia końcowe:
 

a) uczestnicy przetargu, mogą zapoznać się z postanowieniami projektów umowy dzierżawy, które to postanowienia nie podlegają negocjacji stron, projekty umów w załączeniu,
 

b) w przypadku nie podpisania umowy dzierżawy z winy uczestnika przetargu
 

c) do dnia 31.12.2020 r., przedmiotowy grunt zostanie wystawiony na ponowny przetarg.
 

d) przetarg jest przygotowany w oparciu o procedury określone w „Regulaminie przetargu na dzierżawę gruntów rolnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Łopuchówko, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 82 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zasad dzierżawy gruntów rolnych będących w zarządzie Nadleśnictwa oraz wprowadzenia minimalnych stawek wywoławczych obowiązujących przy ogłaszaniu przetargów na dzierżawę gruntów rolnych będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Łopuchówko”. Regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej Nadleśnictwa Łopuchówko
www.lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl.

 

e) o wyniku przetargu Nadleśnictwo Łopuchówko zawiadomi po zamknięciu przetargu poprzez wywieszenie listy wygrywających na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Łopuchówko i na stronie internetowej Nadleśnictwa Łopuchówko.
 

f) Wszelkich informacji na temat przetargu udzielają:  
Tobiasz Kędzierski i Artur Napierała (61) 8 122 161 wew. 130.

Pozostałe załączniki (mapy i wzory umów) znajdują się pod linkiem:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_lopuchowko/komunikaty_i_ogloszenia