Asset Publisher Asset Publisher

Nieograniczony publiczny przetarg pisemny na dzierżawę zbiornika wodnego

Łopuchówko, dnia 15.02.2021r.                    

Zn. Spr.: ZG.2217.9.2021


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ ZBIORNIKA WODNEGO


Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina, ogłasza nieograniczony publiczny przetarg pisemny na dzierżawę zbiornika wodnego będącego własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Łopuchówko
1. Organizator przetargu:
Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko
Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina
Tel. +4861 8122 161
2. Forma przetargu: nieograniczony publiczny przetarg pisemny (ofertowy)
3. Przedmiot przetargu stanowi zbiornik wodny: wg. załączników nr 1, 2 i 3 do
ogłoszenia, gdzie:
a) Zbiornik wodny, stanowi użytek ewidencyjny Ws (jezioro), znajdujący się na działce ewidencyjnej 203, terenie obrębu ewidencyjnego Zielonka. Łączna powierzchnia to 9,6520 ha. Zbiornik wodny jest przypisany pod adresem leśnym 09-14-3-10-93 -b -00
b) Opis zbiornika wodnego będzie zawierał co najmniej:
- oznaczenie i powierzchnię nieruchomości oraz rodzaj użytków i ich klasy według danych z ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości),
- oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.
4. Oględzin zbiornika wodnego można dokonać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w terminie od dnia 15.02.2021 r. do dnia 28.02.2021 r. po uprzednim uzgodnieniu z miejscowym leśniczym lub w razie nieobecności z podleśniczym.
5. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony.

a) Miejsce składania ofert :
Nadleśnictwo Łopuchówko
Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina
Sekretariat, do dnia 1.03.2021 r. do godziny 9.00
b) Termin i miejsce otwarcia ofert:
Nadleśnictwo Łopuchówko
Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina
Biuro Nadleśnictwa, dnia 1.03.2021 r. godzina 10.00
6. Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 96,50 kg karpia.
7. Ofertę składa się w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę zbiornika wodnego” w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu (wypełniony załącznik nr 7 i załącznik nr 8).
8. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w miejscu i terminie określonym w Ogłoszeniu
9. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii i ograniczeniami w organizowaniu spotkań z tymi związanymi, jak również w trosce o zdrowie i życie uczestników i pracowników Organizatora, za zgodą nadleśniczego otwarcie ofert może zostać udostępnione, na wniosek oferenta, na platformie wirtualnej przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej, przy czym Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne nie leżące po jego stronie (m.in. niestabilność Internetu, brak prądu, problemy z logowaniem, nieumiejętne obchodzenie się użytkownika z komputerem, itp.). Wówczas wnioskodawca otrzyma link do transmisji drogą elektroniczną (zostanie wysłany na podany adres poczty elektronicznej) co najmniej 3 dni przed otwarciem ofert.
10. Oferta pisemna stanowi wypełniony załącznik nr 7 – (formularz ofertowy) oraz wypełnione oświadczenie załącznik nr 8 – (oświadczenie oferenta) .
11. Wadium nie jest wymagane.
12. Jedynym kryterium wyboru oferty jako najkorzystniejszej jest zaoferowana najwyższa liczba kg karpia.
13. Cena 1 kg karp wynosi 15,78 zł/kg, na podstawie przeciętnych ceny detalicznych wybranych towarów i usług konsumpcyjnych dla karpia świeżego, za rok 2019, w województwie Wielkopolskim, podawana przez Główny Urząd Statystyczny.
14. Roczny czynsz dzierżawny netto stanowić będzie iloczyn zaoferowanej łącznej ilości kg karpia i ceny 1 kg karpia.
15. Czynsz dzierżawny w kolejnych latach będzie podlegał corocznej waloryzacji od początku roku kalendarzowego, w oparciu o średnioroczny wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) publikowany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsza waloryzacja nastąpi w roku 2022 i nie będzie wymagała aneksowania umowy, z tym zastrzeżeniem, że czynsz nie będzie ulegał zmianie w przypadku spadku cen. W tej sytuacji obowiązywać będzie czynsz, jak za rok poprzedni.
16. Organizator przetargu bez podania przyczyn może:
a) przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,
b) nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert.
c) Zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert
17. Podstawowy wymóg wobec dzierżawcy: Oferent przystępując do przetargu zobowiązuje się, w razie wybrania Jego oferty jako najkorzystniejszej, do korzystania z przedmiotu dzierżawy zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki wodnej, w tym zobowiązuje się w terminie 30 dni, od dnia podpisania umowy do
opracowania i wprowadzenia do stosowania w czasie obowiązywania umowy dzierżawy gruntu, którego dotyczy przetarg, regulaminu ustanawiającego zasady hodowli ryb i komercyjnych ich połowów, zgodnie z Umową. Równocześnie wybrany
Oferent w terminie 30 dni, od dnia podpisania umowy zobowiązuje się do przedstawieniu Nadleśnictwu Operatu rybackiego dla zbiornika wodnego, który obejmie w dzierżawie, sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i wsie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie operatu rybackiego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 177 z późn. zm.). Oferent zobowiązuje się też przedstawić postanowienia regulaminu użytkownikom gruntów sąsiadujących z przedmiotem przetargu. Powyższe zapisy będą uwzględnione w podpisanej umowie dzierżawy.
18. Oświadczenie oferenta: oferent przystępując do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem prawnym i granicami kompleksu będącego przedmiotem dzierżawy, treścią ogłoszenia o przetargu, warunkami dzierżawy oraz wzorem umowy dzierżawy. Oferent ma możliwość zapoznania się z dokumentacją postępowania w siedzibie Nadleśnictwa po wcześniejszym umówieniu się z osobą wskazaną w pkt 19 e). Nadto oferent przystępując do postępowania wyraża zgodę na związanie swoją ofertą aż do czasu zawarcia przedmiotowej w sprawie umowy dzierżawy.
19. Postanowienia końcowe:
a) uczestnicy przetargu, mogą zapoznać się z postanowieniami projektów umowy dzierżawy, które to postanowienia nie podlegają negocjacji stron, projekty umów w załączeniu,
b) w przypadku nie podpisania umowy dzierżawy z winy uczestnika przetargu do dnia 15.03.2021 r., przedmiotowy grunt zostanie wystawiony do ponownego przetargu.
c) przetarg jest przygotowany w oparciu o procedury określone w
„Regulaminie przetargu na dzierżawę zbiorników wodnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Łopuchówko, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko w sprawie zasad dzierżawy zbiorników wodnych będących w zarządzie Nadleśnictwa oraz wprowadzenia minimalnych stawek wywoławczych obowiązujących przy ogłaszaniu przetargów na dzierżawę zbiorników wodnych będących własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Łopuchówko”. Regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej Nadleśnictwa Łopuchówko
lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl.
d) o wyniku przetargu Nadleśnictwo Łopuchówko zawiadomi po zamknięciu przetargu poprzez wywieszenie listy wygrywających na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Łopuchówko i na stronie internetowej Nadleśnictwa Łopuchówko.
e) Wszelkich informacji na temat przetargu udzielają: Tobiasz Kędzierski i Artur Napierała (61) 8 122 161 wew. 130. Pytania można kierować również na adres lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl. Pytania telefoniczne można kierować wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do 15.00. Okres zadawania pytań obejmuje czas od dnia następującego po opublikowaniu ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony, jako ostatni dzień składania ofert. Jeżeli którykolwiek z tych dni, jest dniem wolnym od pracy, to zapytania telefoniczne można kierować odpowiednio w dniach kolejnych od opublikowania ogłoszenia lub w dniach poprzedzających dzień otwarcia ofert.
f) Przy zapytaniach, należy wziąć pod uwagę realność uzyskania odpowiedzi w pożądanym czasie.
g) Na pisemny wniosek (pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną), odpowiedź Nadleśnictwa na pisemne zapytanie (pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną), może zostać umieszczony na stronie internetowej Nadleśnictwa, pod informacją o ogłoszeniu przetargu.
h) Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony, jako ostatni dzień składania ofert.


Załączniki:
1. Zestawienie gruntów –zbiornik wodny;
2. Mapy gruntów – zbiornik wodny;
3. Prezentacja – zbiornik wodny;
4A. Wzór umowy dla osób fizycznych;
4B. Wzór umowy dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej;
5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO);
6. Regulamin przetargu.
7. Formularz ofertowy
8. Oświadczenie oferenta

       

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Łopuchówko
Tomasz Markiewicz
/podpisano elektronicznie/

 

Pytania

 

W związku z  ogłoszeniem o

„PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ ZBIORNIKA WODNEGO (Zn. Spr.: ZG.2217.9.2021)”

oraz naszą chęcią  uczestnictwa  w  tym  postepowaniu zwracamy się   prośbą  o udzielenie odpowiedzi na  następujące  pytania i wnioski:

 

Zgodnie z pkt. 9 „Ogłoszenia o przetargu na dzierżawę zbiornika wodnego” składamy wniosek  o otrzymanie linku do transmisji drogą elektroniczną  otwarcia ofert na w/w przetarg.

Odpowiedź:

„Link do transmisji z otwarcia ofert zostanie przesłany drogą elektroniczną najpóźniej w piątek, 26.02.2021 r.(dzisiaj). „.

 

Zgodnie z pkt. 19 ppkt. g) „Ogłoszenia o przetargu na dzierżawę zbiornika wodnego” składamy wniosek  o umieszczenie na stronie internetowej Nadleśnictwa, pod informacją o ogłoszeniu przetargu wszystkich odpowiedzi na  wszystkie pytania zadane przez wszystkie osoby , osoby prawne  i jednostki organizacyjne w toku postępowania przetargowego.

 

„Zgodnie z pkt 19 lit. g) Ogłoszenia o przetargu na dzierżawę zbiornika wodnego: „Na pisemny wniosek (pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną), odpowiedź Nadleśnictwa na pisemne zapytanie (pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną), może zostać umieszczony na stronie internetowej Nadleśnictwa, pod informacją o ogłoszeniu przetargu.”. W związku z powyższym Nadleśnictwo opublikuje na swojej stronie internetowej wyłącznie zapytania danej zainteresowanej Strony i odpowiedzi Nadleśnictwa w zakresie wynikającym z uprzedniego wniosku tej strony. Nie jest przy tym dopuszczalne wnioskowanie przez daną zainteresowaną przetargiem stronę o umieszczenie na stronie internetowej zapytań i odpowiedzi innych stron.”.

 

W §4.pkt 11.  „Umowy na dzierżawę gruntu-wzór”  Wydzierżawiający zastrzega sobie  prawo zmiany stawek dzierżawnych za korzystanie  z gruntów niezależnie  od wskazanej w  §4.pkt 11.  corocznej waloryzacji. Czy Wydzierżawiający może obniżyć stawkę dzierżawną  poniżej kwoty czynszu zaoferowanej w Umowie, względnie wobec ostatniej waloryzowanej kwoty czynszu?

Odpowiedź:

„Wszelkie ewentualne zmiany czynszu na podstawie § 4 ust. 11 wzoru umowy będą podejmowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami należytego gospodarowania mieniem.”.

 

      4.       W §6.pkt 1.a) oraz pkt1.e)  „Umowy na dzierżawę gruntu-wzór”  Wydzierżawiający wskazuje konieczność uzyskania „ ..na własny koszt  pozwolenia wodno-prawnego, co najmniej na czas obowiązywania umowy, na    użytkowanie zbiornika połączone z  poborem ,piętrzeniem i odprowadzeniem wody…” 

 

-   Czy wszystkie  urządzenia, oraz budowle, przyłącza i kolektory związane  z poborem, piętrzeniem i odprowadzeniem wody posiadają pozwolenia na ich budowę, montaż oraz niezbędne  odbiory, dokumentację  powykonawczą i aktualne  przeglądy?

      Odpowiedź:

Zgodnie z aktualną wiedzą Nadleśnictwa, nie są znane inne obiekty na nim znajdujące się niż pomosty, których status prawny jest w trakcie ustalania.”.

-   Czy ewentualne  urządzenia objęte są jeszcze  gwarancją  lub rękojmią?

    Odpowiedź:

„Jak wyżej.”.

-   Czy uregulowane są  wszystkie  sprawy związane  z własnością gruntów na której zlokalizowane  są urządzenia, oraz budowle, przyłącza i kolektory związane  z poborem, piętrzeniem i odprowadzeniem wody ?

    Odpowiedź:

„Nieruchomość gruntowa, na której znajduje się zbiornik wodny, jest wolna od obciążeń, z zastrzeżeniem kwestii nieuregulowanego stanu prawnego pomostów.”.

 

5.       W § 10. pkt 4. „Umowy na dzierżawę gruntu-wzór”   Wydzierżawiający wskazuje, że :

Dzierżawca może dokonać odłowu wyhodowanych w ramach swojej działalności ryb w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy, z zastrzeżeniem że po upływie

powyższego terminu, w braku odmiennych ustaleń pomiędzy stronami, to Wydzierżawiający nabywa prawo do wszelkich ryb w obrębie przedmiotowego zbiornika.”

              Prosimy o uzupełnienie tego punktu o zapis:

„W przypadku gdy warunki zewnętrzne i okoliczności niezależne od  Dzierżawcy  (np. pokrywa lodowa) uniemożliwiają odłowienie  ryb w wskazanym terminie Dzierżawca dokona odłowu niezwłocznie po ustaniu tych okoliczności w terminie do 30 dni. Powstanie i ustanie tych okoliczności ustalone będzie w  protokole zdawczo-odbiorczym”

Odpowiedź:

„Zgodnie z treścią § 10 ust. 4 wzoru Umowy zasady tam określone wiążą Strony w braku odmiennych ustaleń pomiędzy stronami. Nadleśnictwo, przy dokonywaniu odłowu ryb przez Dzierżawcę, może wziąć pod uwagę m.in. panujące warunki atmosferyczne. Wówczas Strony mogą odmiennie uregulować kwestię prawa własności ryb, jak i terminu realizacji obowiązku ich odłowu.  W związku z powyższym, brak jest podstaw do zmiany treści § 10 ust. 4 wzoru Umowy.”.

15. Na jakim etapie jest procedura ewentualnego zwrotu Jeziora Leśnego do Wód Polskich i w jakim czaso-okresie wg Nadleśnictwa może to nastąpić?

    Odpowiedź:

„Nadleśnictwo nie posiada jakichkolwiek informacji w tej sprawie.”.

 

16. Jak Nadleśnictwo w chwili obecnej rozwiązało problem legalizacji pomostów na sąsiednim jeziorze Worowskim? Czy pomosty zlokalizowane na jeziorze Worowskim posiadają stosowne zgody i pozwolenia na ich korzystanie?

Odpowiedź:

„Jezioro to nie jest przedmiotem przetargu, dlatego nie widzimy podstaw na przesłanie szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie.  Nadleśnictwo może poinformować, że jeżeli na zbiornikach wodnych będących w zarządzie Nadleśnictwa znajdują się nielegalnie posadowione obiekty, podejmowane są lub będą podjęte odpowiednie działania zmierzające do wyjaśnienia tych okoliczności mające na celu uregulowanie tych kwestii.”.