Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Łopuchówko

Łowiectwo dziś to nie tylko sztuka polowania oparta na bogatej tradycji i długiej historii, to także jeden z ważnych elementów ochrony przyrody.

Cały teren naszego kraju podzielony jest na obwody łowieckie z czego 95% obwodów dzierżawią koła łowieckie. Każdy z tych obwodów powinien mieć powierzchnię min. 3 tys. ha, być wydzierżawiony na co najmniej 10 lat, a zwierzyna w nich żyjąca w stanie wolnym stanowi własność państwa. Są to podstawowe zasady odróżniające polski model łowiectwa od rozwiązań innych krajów europejskich.

Ważną rolę w gospodarce łowieckiej odgrywają Lasy Państwowe. Rola ta wynika z jednej strony z umocowań prawnych opartych na Ustawie „Prawo łowieckie" (Art.2. Ustawy Prawo Łowieckie), z drugiej zaś  z praktyki, bowiem o ostatecznym kształcie działań, jakie planują dzierżawcy obwodów w rocznych planach łowieckich decydują nadleśniczowie i dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP, którzy owe plany zatwierdzają. Według ustawy łowiectwo, jako element środowiska przyrodniczego  oznacza ochronę zwierząt łownych,  gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz z zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Celem łowiectwa jest również zachowanie bioróżnorodności, a także ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego.

Fot. Bartosz Nowak

W najbliższym okresie w łowiectwie muszą nastąpić głębokie zmiany. Są one konsekwencją przemian społecznych i cywilizacyjnych we współczesnym świecie. Środowiska, w których żyją dzikie zwierzęta mają ograniczone możliwości reagowania na te zmiany, dlatego myśliwi zmuszani są do podejmowania coraz to nowych działań hodowlano-ochroniarskich od skuteczności, których zależą przyszłe losy wielu populacji. Zmienia się gospodarka rolna, ekologizacji ulega gospodarka leśna, zmienia się podejście do roli selekcji osobniczej na rzecz selekcji populacyjnej zwierzyny. Zmianie muszą ulec również cele stawiane gospodarce łowieckiej, jakimi są: hodowla jakościowa (trofeowa), hodowla ilościowa (masa dziczyzny) oraz hodowla w cennych przyrodniczo obiektach (konieczność zmniejszania stanów ilościowych zwierzyny). Należy zatem odpowiedzieć sobie na kilka pytań: czy obecny model łowiectwa lub jaki inny model w przyszłości będziemy preferować, jakie liczebności zwierzyny tolerować i jakie główne cele stawiane będą przed gospodarką łowiecką. Jednak bez względu na to, jaka będzie odpowiedź  łowiectwo, a w zasadzie myślistwo musi zawsze być kojarzone z wysoką etyką, sprawnością, umiłowaniem przyrody i bezinteresownością wszystkich zajmujących się tą dziedziną.

Fot. Bartosz Nowak

Teren Nadleśnictwa Łopuchówko podzielony jest na 16 obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie.  Dla 14 obwodów  łowieckich roczne plany łowieckie (RPŁ) zatwierdzane są przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko. Z 14 obwodów 6 to obwody leśne (nr 105, 116, 177, 178, 180, 181 ), a 8 to obwody polne (nr 114, 159, 176, 179, 183, 185, 186, 187). Wszystkie 16 obwodów należy do I Rejonu Hodowlanego „Łopuchówko".

Stan zwierzyny drobnej takiej, jak  ptactwo łowne, zające należy uznać za słaby. Występują również gatunki  bardzo inwazyjne jak: jenoty, szopy pracze, norki amerykańskie.

Docelowe stany zwierzyny (większe od zaproponowanych przez nadleśnictwo) zostały w niektórych przypadkach osiągnięte w trzecim roku obowiązywania WŁPH. Problem wzrostu liczebności jeleniowatych jest problemem złożonym, obejmującym nie tylko lasy Polski i bez rozwiązań systemowych może być trudny do rozwiązania. Realizowane wysokie plany odstrzałów jeleni i danieli na podstawie szkód wyrządzonych przez te zwierzęta są niewystarczające.

Fot. Bartosz Nowak

Fot. Bartosz Nowak