Asset Publisher Asset Publisher

Parki Krajobrazowe

Na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko położony jest jeden Park Krajobrazowy „Puszcza Zielonka".   

Obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, a także popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Utworzenie parku następuje na mocy rozporządzenia wojewody. Plan ochrony parku krajobrazowego sporządza dyrektor parku lub zespołu parków. Na terenie zarzązanym przez Lasy Państwowe znajdującym się w granicach parku zadania ochronne wykonuje nadleśniczy w oparciu o ustalenia ochrony planu ochrony parku uwzględnione w planie urządzania lasu.

Zdjęcie przedstawia Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka. Fot. Krzysztof Moroz

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka został utworzony na mocy Rozporządzenia Wojewody wielkopolskiego nr 5/93 z dnia 20 września 1993 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (Dz. Urz. Woj. Poznańskiego z 1993 roku nr 13. poz.149).

Obecnie obowiązującym aktem powołującym Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka jest uchwała nr XXXVII/729/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 5744).

Zdjęcie przedstawia drzewostany z udziałem dębu w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka. Fot. Krzysztof Moroz

Park Krajobrazowy Puszczka Zielonka położony jest na terenie 5 gmin: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Kiszkowo i Skoki obejmuje obszar 12202,00 ha, z tego na gruntach Nadleśnictwa Łopuchówko 6158,01 ha. Pozostała część Parku Krajobrazowego położona jest na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie.

Zdjęcie przedstawia wawrzynek wilczełyko w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka. Fot. Krzysztof Moroz

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka został utworzony w celu ochrony i zachowania najbardziej zbliżonego do naturalnego kompleksu leśnego okolic Poznania. Największym zagrożeniem dla przedmiotu ochrony jest niekontrolowana zabudowa otuliny parku, intensywna penetracja lasu przez ludzi oraz nadmierny rozwój populacji jeleniowatych.

Zdjęcie przedstawia drzewostany z udziałem buka w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka. Fot. Krzysztof Moroz

Wyróżnia się on od innych tego typu obszarów między innymi 80% lesistością, niezbyt dużymi jeziorami rynnowymi otoczonymi lasami. Park Krajobrazowy spełnia również funkcje naukowe i dydaktyczne. Obiekt zabezpieczony jest strefą ochronną (otuliną) o powierzchni 9538,55 ha.

Zdjęcie przedstawia zawilce gajowe w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka. Fot. Krzysztof Moroz