Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Aby skutecznie chronić wartości przyrodnicze nie wystarczy powołanie do życia parków narodowych, krajobrazowych czy rezerwatów chroniących najbardziej wartościowe fragmenty przyrody. Konieczna jest również ochrona szeroko pojętej różnorodności biologicznej – jej podstawowym narzędziem, przewidzianym głównie do stosowania na szczeblu lokalnym i regionalnym, są użytki ekologiczne. Według Ustawy o ochronie przyrody (art. 42) cyt.:

użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Zdjęcie przedstawia użytek ekologiczny "Uroczysko Smolarki". Fot. Krzysztof Moroz

Obecnie na terenie Lasów Państwowych jest prawie 9 tys. użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 28 716ha. Tym, co różni użytki ekologiczne od pomników przyrody czy rezerwatów, jest ich znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Użytek ekologiczny nie musi reprezentować nadzwyczajnych wartości przyrodniczych, ważna jest tu rola, jaką pełni w krajobrazie, np. wystarczy, że jest fragmentem swoistego dla danego obszaru ekosystemu. Czasami spotykane są (niestety – udane) próby uznawania za użytki ekologiczne powierzchni gospodarczo nieprzydatnych, o znikomych funkcjach przyrodniczych (ugorujące deputaty rolne, poletka łowieckie, tereny zdewastowane) – oczywiście taka forma ochrony nie powinna służyć do takich celów.

Na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko ustanowiono 5 użytków ekologicznych na łącznej powierzchni 42,83 ha. Podstawą prawną ich uznania były: uchwała Nr XXXII/196/5 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 lutego 2005 roku (użytek Uroczysko Smolarki) oraz uchwała Nr 401/XLIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 września 2002 roku (pozostałe użytki).

Zdjęcie przedstawia użytek ekologiczny "Uroczysko Smolarki". Fot .Krzysztof Moroz

W roku 2012 zlecono i wykonano waloryzację przyrodniczą użytków   ekologicznych występujących w nadleśnictwie. Waloryzacja wykazała występowanie poczwarówki jajowatej (Vertigo moulinsiana) na terenie użytku ekologicznego „Łąki Gackie", „Boduszewo"   i  „Smolarki" oraz poczwarówki zwężonej (Vertigo angustiona) w użytku „Łąki Gackie" i  „Łąka Storczykowa" w Tucznie. Ten ostatni obiekt o powierzchni 0.93 ha od roku 2009 nie może się doczekać uznania i zatwierdzenia przez Radę Miasta Pobiedziska.

Zdjęcie przedstawia użytek ekologiczny "Łąki Gackie" Fot. Milena Kuleczka

Zdjęcie przedstawia użytek ekologiczny "Uchorowo" Fot. Milena Kuleczka

Zdjęcie przedstawia użytek ekologiczny "Uroczysko Smolarki" Fot. Milena Kuleczka