Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa

Według obowiązującego podziału Polski na krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne (T. Trampler i inni, 1990), lasy i grunty nieleśne Nadleśnictwa Łopuchówko znajdują się na terenie następujących jednostek:

 

—    Kraina Wielkopolsko-Pomorska (III),

—    Dzielnica Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (III. 7),

—    Mezoregion Pojezierza Wielkopolskiego (III. 7.b).

 

Charakterystyka przyrodniczo-leśna zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa Łopuchówko w sposób szczegółowy opisana jest w opracowaniu T. Tramplera i A. Kliczkowskiej (Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych, 1990). Według niego obszary leśne omawianego nadleśnictwa leżą w zasięgu dzielnicy Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Dzielnica Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej(III. 7) leży w centralnej części Krainy III. Obejmuje ona rozległy sandr z elementami rzeźby glacjalnej opadający wyraźną krawędzią ku pradolinie Warty. Rzeźba terenu tej dzielnicy to głównie rozległe obszary sandrowe zbudowane z piasków nanoszonych przez wody fluwioglacjalne zlodowacenia bałtyckiego. Jest to typowy region rolniczo-leśny, z licznym udziałem jezior i rzek. Lesistość dzielnicy osiąga poziom 42,2 %. Panującym powierzchniowo typem siedliskowym lasu omawianej dzielnicy jest BMśw – 30,3 %, następnie Bśw – 25,3 % i LMśw – 21,4 %. Udział siedlisk suchych i świeżych wynosi 86,5 %, siedlisk wilgotnych – 9,6 %, 1,9 % siedlisk bagiennych i 2 % siedlisk łęgowych. Przeważają siedliska borowe – 59,8 %, co znajduje odzwierciedlenie w stosunkowo niskiej wartości potencjalnej produkcyjności – 5,83 m3 grubizny/ha/rok tj. 3,60 tony biomasy/ha/rok. Dominującym gatunkiem głównym jest sosna zajmująca 81,9 % powierzchni drzewostanów, przy współudziale dębu – 6,7 %, olchy – 4,6 %, brzozy – 4,4 % (pozostałe gatunki – łącznie 2,4 %).

Poniżej przedstawiono udział powierzchni siedliskowych typów lasu w dzielnicy Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (stan na 1. 01. 2000 r.):

 

Siedliska na terenach nizinnych

Potencjalna produkcyjność [ha/rok]

 Bs   Bśw  BMśw  LMśw  Lśw  Bw  BMw  LMw  Lw  LMb  Ol  OlJ  LŁ

grubizny [m³]

biomasy  [t]

 0,8   25,3   30,3     21,4      8,7    0,5   2,8     3,1     3,2   0,1   1,8  1,5  0,5

5,83

3,60

Procentowy udział powierzchni drzewostanów według panujących gatunków drzew omawianej dzielnicy przedstawia poniższa tabela (stan na 1. 01. 2000 r.):

Panujące gatunki drzew

Zasobność [ m3/ha]

 So

 Św

 Jd

 Bk

 Db

 Brz

 Gb

 Ol

 Tp

 grubizny
     [m3]

 biomasy
     [t]

 79,8

 0,7

 0,1

 0,4

 9,2

 4,5

 0,2

 4,5

 0,6

      147

     70,3

Ogólna charakterystyka ekologiczna dzielnicy Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej przedstawia się następująco:

Jednostki

przyrodniczo-leśne

Dominujące

utwory geologiczne

Dominujący typ

krajobrazu naturalnego

Dominujące zespoły potencjalnej roślinności naturalnej

Dzielnica Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej

 

Mezoregion Pojezierza Wielkopolskiego

gliny zwałowe, piaski lodowcowe  z głazami

pagórkowaty pojezierny

Galio-Carpinetum

odm. śląsko-wielkopolska

 

Obszary zajmowane przez Nadleśnictwo Łopuchówko położone są według A. Wosia(Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, 1999) w XVIII - Środkowowielkopolskim regionie klimatycznym.

Umiarkowany klimat z łagodnymi zimami cechuje niski roczny poziom opadów atmosferycznych, duża ich intensywność w krótkim okresie oraz niskie temperatury w okresie wczesnowiosennym. Średnio w ciągu roku występuje 50 dni słonecznych i 130 dni pochmurnych. Przeciętny okres zalegania pokrywy śnieżnej wynosi od 38 do 60 dni.Występują tu wiatry wiejące z kierunku zachodniego o prędkości 3,6 m/s, zimą dominują wiatry południowo-zachodnie.

Dane z okresu 1975 – 2002 (stacja synoptyczna IMiGW Poznań Ławica) przedstawiono poniżej:

 

Ø  średnia roczna temperatura powietrza .......................................... 8,5ºC

Ø  średnia roczna suma opadów .................................................... 507 mm

Ø  średnia roczna wilgotność względna powietrza ............................. 81%

Ø  długość okresu wegetacyjnego .................................................. 220 dni

Ø  najzimniejszy miesiąc ................................................. styczeń ( - 1,5ºC)

Ø  najcieplejszy miesiąc ....................................................... lipiec (19,0ºC).