Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa

Lasy  nadleśnictwa znajdują się w 13 gminach w zasięgu 4 powiatów i Miasta Poznania. Jest to region przemysłowy-rolniczy, charakteryzujący się wysokim zaludnieniem.

Wiadomości ogólne:

Powierzchnia ogólna zasięgu terytorialnego nadleśnictwa wynosi 808,49 km2. Lasy zajmują 26211,93 ha, w tym lasy w zarządzie nadleśnictwa – 20028,77 ha. Lesistość na omawianym terenie wynosi 32,42%. Nadleśnictwo podzielone jest na 4 obręby leśne: Kąty, Łopuchówko, Biedrusko, Dziewicza Góra oraz 14 leśnictw.

Nadleśnictwo Łopuchówko charakteryzuje się znacznym rozproszeniem. W zarządzie Nadleśnictwa znajduje się 112 kompleksów leśnych. Powierzchnia 18 z nich jest mniejsza od jednego hektara, a 35 kompleksów występuje w przedziale od 1,01 ha do 5,00 ha. Kompleksy lasów prywatnych często przylegają do lasów nadleśnictwa, ale rzadko stanowią wśród nich enklawy.

Zdjęcie lasu wykonane za pomocą drona. Fot. Artur Napierała

Rzeźba terenu:

Teren Nadleśnictwa Łopuchówko charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem geomorfologicznym. Rzeźba terenu ukształtowana została w czwartorzędzie przez lodowiec oraz procesy rzeźbotwórcze zachodzące po ustąpieniu lądolodu. Największy udział w uformowaniu terenu miało zlodowacenie bałtyckie stadiału poznańskiego. W makrorzeźbie dominują nizinny równy i falisty typ rzeźby terenu. W obrębie Biedrusko znajduje się najwyższe wzniesienie w nadleśnictwie „Góra Moraska”– 153,8 m.n.p.m. Większość obszaru jednak położona jest na wysokości poniżej 100 m.n.p.m. Bardzo zróżnicowany geologicznie jest Przełom Warty o szerokości 200 – 1000 m. Występują tu tereny rzeczne erozyjne w wysoczyźnie morenowej. Zbocza wysoczyzny do doliny Warty pocięte są poprzecznie licznymi jarami. Różnica wzniesień od tarasy zalewowej (45m.n.p.m.) do wysoczyzny morenowej (90m.n.p.m.) dochodzi do 45 m.

Warunki glebowe:

Udział % gleb na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko:

 1. Arenosole (AR) – 0,39%
 2. Pararędziny (PR) – 0,09%
 3. Czarne ziemie (CZ) – 0,84%
 4. Brunatne (BR) – 10,16%
 5. Płowe (P) – 9,92%
 6. Rdzawe (RD) – 64,33%
 7. Ochrowe (OC) – 0,06%
 8. Bielicowe (B) – 1,39%
 9. Gruntowo-glejowe (G) – 0,74%
 10. Opadowo-glejowe (OG) – 0,97%
 11. Mułowe (MŁ) – 0,11%
 12. Torfowe – 1,89%
 13. Murszowe (M) – 1,50%
 14. Murszowate (MR) – 1,78%
 15. Mady rzeczne (MD) – 3,14%
 16. Deluwialne (D) – 1,98%
 17. Kulturoziemne (AK) – 0,39%
 18. Industrio- i urbanoziemne – 0,32%

Przeważają gleby rdzawe64,33%, brunatne -10,16% i płowe - 9,92%. Pozostałe mają znikome znaczenie.

Warunki klimatyczne:

Obszar nadleśnictwa leży w regionie klimatycznym środkowo-wielkopolskim. Stosunki klimatyczne kształtowane są przez napływające masy powietrza:

 • w 52% polarno-morskie,
 • w 28% przez masy powietrza polarnokontynentalnego,
 • w 6% arktycznego
 • w ok. 7% zwrotnikowego.

Wiatry zachodnie występują najczęściej w okresie od czerwca do września, a południowozachodnie jesienią i zimą. Wiatry z kierunku wschodniego występują głównie wiosną, a wiatry północne zaznaczają swą obecność rzadko w porze od kwietnia do lipca.

Częstym zjawiskiem na omawianym terenie są przymrozki późne (wiosenne), szczególnie dotkliwe w szkółkach i na uprawach oraz mniej szkodliwe – przymrozki wczesne (jesienne).

Cechy charakteryzujące klimat obszaru nadleśnictwa:

 • długość okresu wegetacyjnego - ok. 221 dni,
 • średnia temperatura w okresie wegetacyjnym - ok. 15,5°C,
 • średnia temperatura roczna – 9,6°C,
 • roczna suma opadów – 545 mm,
 • średnia prędkość wiatru – 12,8 km/h.

Warunki wodne:

Pod względem hydrograficznym obszar Nadleśnictwa Łopuchówko położony jest w dorzeczu Odry. Biegi rzek ustaliły się na dawnych szlakach spływu wód sandrowych wykorzystując rynny lodowcowe, często z licznymi jeziorami. W kierunku zachodnim i północnym teren Nadleśnictwa Łopuchówko odwadniany jest przez Wartę oraz jej dopływy – Gośliniankę (Trojankę) i Samicę Kierską; w części południowej i południowo-wschodniej odwadniany jest przez rzekę Główną.

Na terenie i w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Łopuchówko znajduje się 57 stawów i jezior. W znacznej mierze są to jeziora polodowcowe - w kształcie rynien. Długie i wąskie, o wysokich brzegach, niekiedy znacznej głębokości. Ich kierunek zgodny jest z przebiegiem polodowcowych rzek płynących w obrębie lądolodu. Nasuwający się i cofający lodowiec utworzył serię rynien, które wypełniły się wodami, porosły lasami i utworzyły zachowany współcześnie krajobraz.

Zdjęcie przedstawia jezioro Leśne. Fot. Artur Luty

Typy siedliskowe lasu:

Dominującymi typami siedliskowymi w nadleśnictwie są siedliska lasu mieszanego świeżego (LMśw) – 45,5% (8807,60 ha), lasu świeżego (Lśw) – 29,7% (5736,33 ha) i boru mieszanego świeżego (BMśw) – 13,5% (2610,23 ha). Te trzy siedliska stanowią razem 88,7% powierzchni leśnej nadleśnictwa. Siedliska borowe zajmują 14,6% (2818,42 ha) a lasowe i olsy zajmują 85,4% (16528,76 ha) powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Wykres przedstawia procentowy udział typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie Łopuchówko.

Udział dominujących gatunków panujących:

 1. Sosna – 62,1%
 2. Buk pospolity – 3,3%
 3. Dąb szypułkowy – 15,3%
 4. Dąb bezszypułkowy – 3,3%
 5. Brzoza – 5,1%
 6. Olsza – 5,6%
 7. Pozostałe – 5,4%

 

Nasze lasy na mapie