Asset Publisher Asset Publisher

Parki Krajobrazowe

Na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko położony jest jeden Park Krajobrazowy „Puszcza Zielonka".

          Został on utworzony na mocy Rozporządzenia Wojewody wielkopolskiego Nr 5/93 z dnia 20 września 1993 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (Dz. Urz. Woj. Poznańskiego z 1993 roku Nr 13. Poz. 149).

Obecnie obowiązującym aktem powołującym Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka jest uchwała nr XXXVII/729/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 5744).

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka położony jest na terenie 5 gmin : Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska Kiszkowo i Skoki i obejmuje obszar 12202,00 ha, z tego na gruntach Nadleśnictwa Łopuchówko zlokalizowany jest 6158.01 ha. Pozostała część Parku Krajobrazowego położona jest na terenie LZD w Murowanej Goślinie.

PK Puszcza Zielonka został utworzony w celu ochrony i zachowania najbardziej zbliżonego do naturalnego kompleksu leśnego okolic Poznania. Największym zagrożeniem dla przedmiotu ochrony jest niekontrolowana zabudowa otuliny Parku, intensywna penetracja lasu przez ludzi oraz nadmierny rozwój populacji jeleniowatych.

Wyróżnia się on od innych tego typu obszarów, 80% lesistością, niezbyt dużymi jeziorami otoczonymi lasami. Park Krajobrazowy spełnia również funkcje naukowe i dydaktyczne. Obiekt zabezpieczony jest strefą ochronną (otulinę) o powierzchni 9538,55 ha.

Park posiada aktualny plan ochrony.

Wojewoda Wielkopolski Rozporządzeniem Nr 4/05 z dnia 4 kwietnia 2005 roku ustanowił plan ochrony Parku (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 49, poz. 1527).

Na terenie Parku znajduje się 5 rezerwatów przyrody: Jezioro Czarne, Jezioro Pławno, Żywiec Dziewięciolistny, Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko oraz Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej.