Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy HCVF (High Conservation Value Forest) to lasy o szczególnych walorach przyrodniczych. Wyznaczenie i właściwe oznakowanie na mapach ekosystemów reprezentatywnych wchodzi w zakres realizacji zasad i kryteriów FSC.

Lasy HCVF są przyporządkowane do 6 kategorii:

HCVF1
Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych.
        HCVF 1.1. Obszary chronione
            HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach
            HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych
        HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
     
HCVF2
Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej


HCVF3
Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
        HCVF 3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia
                      gospodarki leśnej
        HCVF 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce
                       pospolite i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne
                       obszary gospodarki leśnej


HCVF4
Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
        HCVF 4.1 Lasy wodochronne
        HCVF 4.2 Lasy glebochronne


HCVF5
Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności


HCVF6
Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. 

W sposób ciągły, przez cały rok, można zgłaszać tu propozycje zmian lub nowe lasy na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko o szczególnych walorach przyrodniczych kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności na formularzu "Konsultacje społeczne HCVF 6." zamieszczonym poniżej w załączniku.

Ekosystemy reprezentatywne to wytypowane obszary, na których nie prowadzi się działań gospodarczych w celu zachowania i obserwowania przebiegu naturalnych procesów ekologicznych w nich zachodzących.