Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Łopuchówko

Położenie geograficzne

Nadleśnictwo Łopuchówko zarządza gruntami Skarbu Państwa położonymi pomiędzy:

 • 52°26'31" a 52°42'10"  szerokości geograficznej północnej,
 • 16°43'15" a 17°15'24" długości geograficznej wschodniej.

Nadleśnictwo Łopuchówko podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Obszar Nadleśnictwa Łopuchówko graniczy z następującymi jednostkami LP:

 • od północy z nadleśnictwami Durowo i Oborniki,
 • od zachodu z Nadleśnictwem Pniewy,
 • od południa z nadleśnictwami Konstantynowo i Babki,
 • od wschodu z nadleśnictwami Czerniejewo i Gniezno.

Nadleśnictwo Łopuchówko charakteryzuje się znacznym rozproszeniem. W zarządzie Nadleśnictwa znajduje się 112 kompleksów leśnych. Powierzchnia 18 z nich jest mniejsza od jednego hektara, a 35 kompleksów występuje w przedziale od 1,01 ha do 5,00 ha. Kompleksy lasów prywatnych często przylegają do lasów nadleśnictwa, ale rzadko stanowią wśród nich enklawy.

Odległość między najdalej położonymi kompleksami nadleśnictwa na kierunku wschód – zachód wynosi 36 km, a na kierunku północ – południe 29 km.

Nadleśnictwo Łopuchowko położone jest w środkowej części województwa wielkopolskiego, na terenie 4 powiatów i Miasta Poznań:

 • powiat gnieźnieński: gmina Kiszkowo,
 • powiat obornicki: gmina Oborniki i gmina Rogoźno,
 • powiat poznański: gminy: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Rokietnica, Suchy Las i Swarzędz,
 • powiat wągrowiecki – gmina Skoki i Miasto Skoki;
 • Miasto Poznań: Gmina Poznań – Jeżyce i Poznań – Stare Miasto.

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa wynosi: 80 849 ha

Lesistość Nadleśnictwa wynosi: 32,42%

Przynależność do krainy, dzielnicy przyrodniczo-leśnej i mezoregionów.

Lasy Nadleśnictwa Łopuchówko leżą w KRAINIE WIELKOPOLSKO-POMORSKIEJ, w mezoregionie: POJEZIERZY WIELKOPOLSKICH.

Mezoregion Pojezierzy Wielkopolskich – zajmuje powierzchnię ogólną 11416 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 18%. Występują krajobrazy naturalne glacjalne pagórkowate, równinne i faliste. Krajobraz mezoregionu utworzony został pod wpływem zlodowacenia Wisły. Wysokość terenu kształtuje się w granicach 75-100 m n.p.m., z kulminacją 153,8 m n.p.m. (Moraska Góra). Dominującymi utworami geologicznymi są plejstoceńskie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe zlodowacenia północnopolskiego. Krajobrazy roślinne mają układ mozaiki. W części zachodniej i środkowej występuje krajobraz borów mieszanych i grądów w odmianie wielkopolsko–kujawskiej, na pozostałym terenie dominują krajobrazy grądowe. Lesistość mezoregionu jest mała i wynosi 16% - lasy zajmują około 1861 km2.

Dane liczbowe:

Według stanu na 1 stycznia 2018 r. powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Łopuchówko wynosi 24 003,67 ha.

Obejmuje ona:

    - grunty leśne zalesione - 18 973,58 ha;

    - grunty leśne niezalesione - 373,60 ha;

    - grunty związane z gospodarką leśną - 681,59 ha;

    - grunty nieleśne - 3974,90 ha.

W skład Nadleśnictwa Łopuchówko wchodzą cztery obręby leśne:

    1. Kąty – o powierzchni ogólnej 5 829,16 ha;

    2. Łopuchówko – o powierzchni ogólnej 5 210,93 ha;

    3. Biedrusko – o powierzchni ogólnej 9815,44 ha;

    4. Dziewicza Góra – o powierzchni ogólnej 3148,14 ha.

 

Siedziba nadleśnictwa znajduje się w Łopuchówku.

Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina